YORDAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Yordam Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş ; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, 3568 sayılı Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, Vergi Denetimi ve Bağımsız Denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketimiz yükümlü işletmelerin faaliyet sonuçlarının ; ilgili dönem finansal tablolarına ve açıklamalarına ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı hususunu denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçeğe uygun durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, “Yeminli Mali Müşavirlik” ve Bağımsız Denetçilik mesleğini icra etmektedir.

Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim Faaliyetlerimiz;

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde (KAYİK’ler hariç) bağımsız denetim faaliyeti; ‘’Finansal Tablo ve Diğer Finansal Bilgilerin, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, Türkiye Denetim Standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter,kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması’’ ile

b)’’a’’maddesinde belirtilen husus dışında,’’Diğer mevzuatlar uyarınca ‘’Bağımsız Denetim Kuruluşları’’ tarafından yapılması istenilen zorunlu veya şirketlerin ihtiyari olarak talep edecekleri diğer denetim ve raporlama faaliyetleri şeklinde özetlenebilir.

Sıra No Ticaret Ünvanı Sicil No Yetki Alanı
1 Yordam Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi BDK/2016/241 KAYİK Hariç Bağımsız Denetim

 Yordam Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiOrtakların Adı SoyadıYönetim Kurulu ÜyeleriSorumlu DenetçileriDenetim KadrosuAdı SoyadıYetki AlanıAdı SoyadıUnvanı


ATİLA SOFU


MEHMET KORKUSUZ


MEHMET ŞEVKET ATAÇ


ÖZCAN TEPECİK


SÜREYYA ERTUTAR


ATİLA SOFU


ÖZCAN TEPECİK


SÜREYYA ERTUTAR


SÜREYYA ERTUTAR


ATİLA SOFU


ÖZCAN TEPECİK


MEHMET ŞEVKET ATAÇ


MEHMET KORKUSUZ


KAYİK Hariç Bağımsız Denetim


KAYİK Hariç Bağımsız Denetim


KAYİK Hariç Bağımsız Denetim


KAYİK Hariç Bağımsız Denetim


KAYİK Hariç Bağımsız Denetim


SÜREYYA ERTUTAR


ATİLA SOFU


ÖZCAN TEPECİK


MEHMET ŞEVKET ATAÇ


MEHMET KORKUSUZ


BAYRAM ÇAĞLIYAN


GÜLBİN BALKAN


Sorumlu Denetçi


Sorumlu Denetçi


Sorumlu Denetçi


Sorumlu Denetçi


Sorumlu Denetçi


Denetçi


Denetçi

 • Muhasebenin ilgili mevzuatlar kapsamında denetimi ve raporlaması
 • İşletmelerde hile ve suistimal denetimi ve raporlaması
 • Özel amaçlı diğer incelemeler ve raporlamalar

Müşavirliğimizce Hazırlanan Raporlar

Maliye Bakanlığı’na Verilecek Tasdik Raporları

1. İhracatta KDV İadesi (01)

2. Vakıf Muafiyeti (04)

3. Kurumlar Vergisi İstisnası (05)

4. Uluslar arası Taşımacılık İstisnası (06)

5. Yatırım İndirimi (07)

6. Araçlara İlişkin KDV İstisnası (08)

7. Temel Gıda Maddelerinde KDV İadesi (09)

8.Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara İlişkin KDV İadesi

9. Uluslar arası Kuruluşlara ve Bunların Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetleri İlişkin KDV İstisnası (11)

10.Tam Tasdik (12)

11.Üretim Tasdik Raporu (13)

12. Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmamış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu (14)

Diğer Tasdik Raporları

1. Türkiye Kalkınma Bankasınca Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan Yatırım Harcamaları için Prim iade Talebinde Bulunan Firmalara Yapılan Ödeme için istenen Tasdik

2. Emekli Sandığı’na Tabi Olanların Tedavi Olabileceği Özel Diyaliz Merkezlerinin Belirlenmesinde, Bu Yerlerde Bulundurulması Gereken Tıbbi Cihaz, Araç, Gereçlerin Demirbaş Ve Envanter Kayıtlarında Bulunduğuna Dair Tasdik

3. Genellikle Ticaret Sicil Memurluklarınca İstenilen Tespit Raporları

3.1. Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

3.2. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu

3.3. Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu

3.4. Cari Yıl Karının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu

3.5. Sermaye Piyasası Kurulu’nca (S.P.K.) İstenen Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlandığının Ve Mevcut Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu

3.6. Hazine Tarafından İstenen Yabancı Sermayeli Şirketlerde Yabancı Ortak Alacağının Sermayeye İlave Edilmesinde Bu Alacağın Varlığının Ve Döviz Olarak Türkiye’ye Getirildiğinin Tespiti Raporu

3.7. Şirket Ortağının Sermaye Avansı Olarak Gönderdiği Tutarın Tespitine İlişkin Rapor

3.8. Ticaret Sicil Memurluğu Tarafından İstenilen Diğer Tespit Raporları

3.9. İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Mevzuata Uygunluğuna Dair Rapor

3.10. Birleşme Yoluyla Tasfiyesiz İnfisah Eden Şirketin Borçlarının Ödendiğinin Tespitine Yönelik Olarak Ticaret Sicil Memurluğuna Verilecek Yeminli Mali Müşavir Raporu

3.11. Birleşme ve Bölünmeye İlişkin Özvarlık Tespit Raporları

4. Radyo Ve Televizyon Üst Kurul Payının Tasdik Edilmesi

5. Bankalardan Kredi Alınırken İstenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço Ve Kar Zarar Cetveli Tasdik Raporu

6. Kimyevi Gübre Desteklenmesine Yönelik Üretim, Satış Ve Stok Miktarının Tespiti Raporu

7. KDV Desteği Raporu

8. Vakıf Üniversitelerinde Mart Ayında YÖK’e Gönderilecek Son Bir Yıla Ait Giderlerin Tasdiki

9. İhraç Mallarının Kayıt Durumu Hakkında Onaylı Fotokopi Hazırlanması

10. İşsizlik Sigortası Fonu’nun Gelir Ve Giderlerinin Tespiti

11. Devlet Malzeme Ofisi Kataloğuna Girecek Mamül Alımlarında Firma Mali Tablolarının Ve Birim Maliyetinin Tasdiki

12. Hampetrol Ve Petrol Ürünleri İle Solvent, Bazyağ Ve Madeni Yağ İthal Edecek Akaryakıt Ve LPG Dağıtım Şirketleri İle İthalatçı Şirket Ve Kuruluşların İthalat Talepleri Ve Bunların Kullanımına İlişkin Tasdik Raporu

13. Üretimlerini LPG İle Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin İnceleme Ve Tasdik

14. Dökme Olarak İthal Edilen Solvent, Bazyağ Ve Madeni Yağlara İlişkin İnceleme Ve Tasdik

15. Yerli Üretimden Temin Edilen Solventlere İlişkin (Sanayiciler Hakkında) İnceleme Ve Tasdik

16. Toluen, İso Propilalkol Ve Butil Asetat Kullanım Tespit Raporu

17. TÜPRAŞ ‘ın Talebi Üzerine Solvent Kullanım Miktarının Tespiti

18. TÜBİTAK Tarafından Ar-Ge Projesi Onaylanan Firmalara Ar-Ge Harcamalarının Belli Bir Yüzdesi Oranında Yapılan Yardıma İlişkin Tasdik

19. SGK İlişkisizlik Belgesi Alınması İçin Yapılan Tasdik

20. SGK Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin YMM Raporu

21. C Şekeri Tahsisat Belgesi YMM Mali Denetimi

22. Yeminli Mali Müşavirlerin İthalatta Gözetim Uygulanması Kapsamında Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyeti Tasdik Raporu

23. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/4 Sayılı Tebliğ Kapsamında İthalatçı Beyanının Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanması

24. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne Başvuracak Şirketlerin Ödenmiş Sermayelerinin Tespiti

25. Yatırım Teşvik Belgelerinin Tamamlama Vizelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce Onaylanması

26. Yurtdışında Fuar Düzenleyecek Şirketlerin Ödenmiş Sermayelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce Tespiti

27. Seyahat Acentalarının Turizm Geliri Elde Etme Ve Döviz Getirme Yükümlülüklerinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ( Hac Kotası Tespit Raporu)

28. İthalatçı Bilgi Formunun Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Onaylanması

29. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun Gereğince Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Yapılacak Tespitler.

30. Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik Gereğince Yeminli Mali Müşavirlerin Taşınmaz Kullandırma Bedelinin Tespiti

31. Proje Başvurusunda Bulunan Kuruluşlara Ait Başvuru Kriterlerinin Belirlenmesine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Değerlendirme Ve Tasdik Raporu

32. Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisine Ait Yönetmelik Gereğince Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Mali Değerlendirme Raporu

33. Yurtiçi Fuar Düzenleyen Firmaların Ödenmiş Sermayelerinin Tespiti

34. Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatında Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdiki Raporu

 • Mali mevzuat kapsamında danışmanlık ve özelge talebi
 • Vergi Planlaması ve Danışmanlık Hizmetleri

Gayrimenkul alım ve satımında vergi planlaması

Gerçek veya Tüzel Kişilerde Vergi Planlaması; Vergi Yönünden Şirket mi? Şahıs mı?

 • Şirket satın alma ve satış işlemleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Yatırım ve Teşvik Mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmetleri
 • KDV iade ve mahsup işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

İncelemelerde bulunma ve süreç danışmanlığı

Uzlaşmaya süreci ve uzlaşmada temsil hizmeti

 • Şahsi Gelir Vergisi Danışmanlığı ve Beyanname Hazırlama Hizmeti
 • Yabancı sermaye giriş izinleri, sermaye ve kar transferleri
 • Mali analiz, fizibilite raporları hazırlanması gibi işlerini yapmakla görevlidir

Genel Eğitim Hizmetleri

Vergi, Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Hukuk mevzuatında yapılan değişiklikler müşavirliğimize sirküle edilmektedir. Sirküler düzeni özel bir dosyalama sistemi ile aynı zamanda bir eğitim kaynağı olarak kullanılmak üzere yayımlanmaktadır. İstenirse bunlar, kaynak belirtmek şartıyla çoğaltılabilir ve çalışmalarda kullanılabilir.

Şirketlere ve Şahıslara Özel Eğitim

Şirketlerin veya şahısların ihtiyaçlarına göre vergi, sgk, iş hukuk, muhasebe ve ticaret hukuk alanında kişiye veya olaya özel eğitimler verilmektedir. Eğitim konularımız genel olarak

 • Muhasebe
 • Vergi Mevzuatı
 • KDV İade Çalışmaları
 • Yeni TTK kapsamında bilgilendirme
 • Girişimcilere Vergi ve Ticari Mevzuata ilişkin bilgilendirme

Kurumsal

Şirketin ünvanı :  YORDAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sermayesi :  50.000 – TL

 

Yönetim Kurulu ve Temsilciler

ADI SOYADI GÖREVİ Temsil Yetkisi
SÜREYYA ERTUTAR Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden
ATİLA SOFU Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Münferiden
ÖZCAN TEPECİK Yönetim Kurul Üyesi

 

Mersis No : 0982039874300014
Bağlı Olduğu Oda ve Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Odası  611771-0
KEP Adresi  : yordamdenetim@hs04.kep.tr
Vergi Dairesi : Bakırköy
Vergi Numarası  : 982 039 8743

Profil

Süreyya ERTUTAR

1959 doğumludur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsüne devam etmiştir. 1985 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenliği görevine atanmış bu süre içinde; bilgisayarlı denetim konusunda yurt içi ve yurt dışında meslek içi eğitim görmüş, okuma komisyonu ve İstanbul Vergi Denetmenleri Büro Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında bu görevinden ayrılmıştır. 1996-2001 yılları arasında Işıklar Holding A.Ş.'inde Denetim Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 07/11/2001 tarihinde ELİT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ kuruluşunu ve daha sonra Yordam Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, şirket yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Süreyya ERTUTAR

Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Atila SOFU

1959 doğumludur. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuş, 1985 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenliği görevine atanmış bu süre içinde; bilgisayarlı denetim konusunda yurt içi ve yurt dışında meslek içi eğitim görmüş, okuma komisyonu görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında bu görevinden ayrılmıştır. Bir süre Dem-Yön Holding A.Ş. ve Bağımsız bir denetim Şirketinde denetim koordinatörü olarak görev yapmıştır. 1998 yılında Pozitif SMM Ltd. Şti. kurucusu olup, 07/12/2000 tarihinde YMM olana kadar SMM faaliyetinde bulunulmuştur. 07/11/2001 tarihinde ELİT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ kuruluşunu ve daha sonra Yordam Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, şirket yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Atila SOFU

Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Mehmet KORKUSUZ

1959 doğumludur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulundan 1981 yılında mezun olmuş, 1985 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenliği görevine atanmış bu süre içinde; bilgisayarlı denetim konusunda yurt içi ve yurt dışında meslek içi eğitim görmüş, okuma komisyonu görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında bu görevinden ayrılarak YMM olarak çalışmaya başlamış ve halen bu faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca Yordam Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi’nin kurucu ortaklarından olup, halen bu şirkette sorumlu ortak denetçi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet KORKUSUZ

Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Özcan TEPECİK

1955 eskişehir doğumlu olup ,Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1985-1996 yılları arasında Vergi Denetmeni olarak görev yapmıştır. 1998 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. İlgi Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketinin kurucu ortağıdır. Yordam Bağımsız Denetim ve YMM AŞ. nin de yönetim kurulu üyesidir. Evli olup iki çocuğu vardır.

Özcan TEPECİK

Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Mehmet ŞEVKET ATAÇ

MEHMET ŞEVKET ATAÇ

Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Bayram ÇAĞLIYAN

1972 İstanbul doğumludur. Bakırköy Ticaret Lisesinden 1990 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. 1988-1994 yılları arasında bir muhasebe bürosunda, 1995-2001 yılları arasında yeminli mali müşavirlik şirketinde denetçi olarak çalışmıştır. 2001 yılından itibaren Şirketimizde denetim müdürü olarak çalışmaktadır.

Bayram ÇAĞLIYAN

SMMM/Bağımsız Denetçi

Gülbin BALKAN

Fatih Vatan Lisesini 1991 yılında, Edirne Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümünü 1995 yılında bitirmiş, Anadolu Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995-2001 yılları arasında yeminli mali müşavirlik şirketinde çalıştıktan sonra 2001 yılından itibaren şirketimizde denetçi olarak çalışmaktadır.

Gülbin BALKAN

SMMM/Bağımsız Denetçi

Erdinç Ergun GÜNGÖR

Erdinç Ergun GÜNGÖR

Sirküler

2023

S2329- TİCARİ DEFTERLER HK 2023_29297,7 KBS2328- 2024 YILI E DEFTER VE E FATURA UYGULAMASI HK 2023_28522,8 KBS2327- 2023 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2023_27284,9 KBS2326- 2023 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ DÖVİZ KURLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2023_26306,9 KBS2325-REESKONT VE AVANSLARDA UYGULANACAK FAİZ ORANLARI 2023_25277,6 KBS2324- ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ 2023_24310,9 KBS2323- e FATURA e ARŞİV FATURA e İRSALİYE VE DİĞER e BELGELER HK 2023_23498,0 KBS2322- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2023_22749,3 KBS2321-MAYIS 2023 BİLDİRİMLERİ 2023_21292,5 KBS2320- 2023 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2023_20295,6 KBS2319- KURUMLAR VERGİSİ BEYANI VE NİSAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ HK 2023_19477,7 KBS2318-EMEKLILIKTE YASA TAKILANLAR (EYT) KANUNU HK 2023_18463,5 KBS2317-ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI 2023_17354,6 KBS2316-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2023_16246,4 KBS2315-2022 YIL SONU DÖVİZ KURLARI 2023_15672,0 KBS2314-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DKV 2023_14346,9 KBS2313-TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ VE 2023 AÇILIŞ KAYITLARI 2023_13390,4 KBS2312-OCAK 2023 HATIRLATMALARI 2023_12284,7 KBS2311- KIDEM TAZMİNATI TAVANI 19.982,83TL OLDU 2023_11283,7 KBS2310- 2023 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 2023_10307,6 KBS2309- 2023 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2023_09287,1 KBS2308- 2023 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 2023-08297,0 KBS2307- 2023 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2023-07306,7 KBS2306- 2023 YILI İNDİRİMLİ KDV İADESİNDE ALT SINIR 2023-06454,8 KBS2305- 2023 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2023_05358,2 KBS2304- 2023 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ 2023-04282,9 KBS2303- 2023 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 2023_03339,7 KBS2302- GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2023 2023_02297,9 KBS2301-ASGARİ ÜCRET 2023 2023_01311,1 KB

2022

S2231-TİCARİ DEFTERLER HK 2022_31295,3 KBS2230- 2023 YILI E DEFTER VE E FATURA UYGULAMASI HK 2022_30507,2 KBS2229- 2022 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2022_29279,9 KBS2228- 2022 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ DÖVİZ KURLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2022_28301,1 KBS2227- 2022 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ DÖVİZ KURLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2022_27300,2 KBS2226- ÜCRETLİLERE SAĞLANAN YEMEK VE YOL YARDIMLARINDAKİ İSTİSNA TUTARI ARTIRILDI 2022_26293,6 KBS2226- KIDEM TAZMİNATI TAVANI 15.371,40TL OLDU 2022_26291,4 KBS2225-ASGARİ ÜCRET 2022 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ 2022_25312,1 KBS2224- e FATURA e ARŞİV FATURA e İRSALİYE VE DİĞER e BELGELER HK 2022_24499,5 KBS2223- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2022_23749,2 KBS2222-MAYIS 2022 BİLDİRİMLERİ 2022_22218,8 KBS2221- 2022 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2022_21296,2 KBS2220- İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞI HK 2022_20262,0 KBS2219- KURUMLAR VERGİSİ BEYANI VE NİSAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ HK 2022_19473,6 KBS2218-KDV ORANLARINDA YAPILAN DÜZENLEME 2022_18274,0 KBS2217-ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI 2022_17356,1 KBS2216-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2022_16246,5 KBS2215-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DKV 2022_15341,3 KBS2214- GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI 2021 4 DÖNEM 2022_14465,7 KBS2213-2021 YIL SONU DÖVİZ KURLARI 2022_13704,0 KBS2212-TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ VE 2022 AÇILIŞ KAYITLARI 2022_12389,5 KBS2211-OCAK 2022 HATIRLATMALARI 2022_11285,8 KBS2210- 2022 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 2022_10305,9 KBS2209- 2022 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2022_09287,5 KBS2208- 2022 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 2022-08296,5 KBS2207- 2022 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2022-07305,1 KBS2206- 2022 YILI İNDİRİMLİ KDV İADESİNDE ALT SINIR 2022-06451,2 KBS2205- 2022 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 2022_05335,8 KBS2204- 2022 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ 2022-04283,1 KBS2203- 2022 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2022_03358,7 KBS2202- GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2022 2022_02297,9 KBS2201-ASGARİ ÜCRET 2022 2022_02311,3 KB

2021

S2144-TİCARİ DEFTERLER HK 2021_44295,9 KBS2143- SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT BAŞVURUSU HK 2021_43326,3 KBS2142- 2022 YILI E DEFTER VE E FATURA UYGULAMASI HK 2021_42483,6 KBS2141- 2021 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2021_41280,1 KBS2140- 2021 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2021_40295,7 KBS2139- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI HK 2021_39281,9 KBS2138- VERGİ AFFI VE BORÇ YAPILANDIRMASINDA SÜRELER BİR AY UZATILDI 2021_38376,4 KBS2137- ŞİRKETLERDE GERÇEK FAYDALANICI KİŞİ BİLDİRİMİ 2021_37303,9 KBS2136- VERGİ AFFI VE BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON GÜNLER 2021_36371,1 KBS2135- 2021 TEMMUZ AYINA İLİŞKİN DÖNEMDEN İTİBAREN FORM Ba ve Bs BİLDİRİMLERİ 2021_35471,0 KBS2134- 2021 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2021_34296,6 KBS2133- KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2021 TEMMUZ AYINDA ARTTI 2021_33292,1 KBS2132-HİZMET TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI YENİDEN DÜZENLENDİ 2021_32527,7 KBS2131- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2021_31744,3 KBS2130- BAZI MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE UYGULANAN İNDİRİMLİ KDV VE STOPAJ ORANLARINA İLİŞKİN SÜRE UZATILDI HK 2021_30412,6 KBS2129- e-ARŞİVFATURALARININ İPTAL VE İTİRAZ UYGULAMALARI 2021_29480,9 KBS2128- 2021 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2021_28297,1 KBS2127-MAYIS 2021 BİLDİRİMLERİ 2021_27219,2 KBS2126- NİSAN AYI BİLGİLENDİRMELERİ HK 2021_25470,9 KBS2125-HİZMET TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ 2021_25424,7 KBS2124-ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI 2021_24347,3 KBS2123-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2021_23241,3 KBS2122-REKLAM HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI 2021_22322,9 KBS2121-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DKV 2021_21320,4 KBS2120-2020 YIL SONU DÖVİZ KURLARI 2021_20701,8 KBS2119- NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HK 2021_19365,5 KBS2118- SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMU 2021_18291,2 KBS2117- TİCARİ YAŞAMA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER VE NOTLAR 2021_17446,2 KBS2116- TİCARİ ALIŞ VERİŞLERDE GEÇ ÖDEME FAİZ ORANI BELİRLENDİ 2021_16315,2 KBS2115-TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ VE 2021 AÇILIŞ KAYITLARI 2021_15386,2 KBS2114-OCAK 2021 HATIRLATMALARI 2021_14286,5 KBS2113- KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2021_13283,7 KBS2112- 2021 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 2021_12188,5 KBS2111- 2021 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2021_11287,7 KBS2111- 2021 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2021_11287,7 KBS2110- 2021 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 2021-10292,4 KBS2109- 2021 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2021-09305,4 KBS2108- 2021 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2021_08359,5 KBS2107- 2021 YILI İNDİRİMLİ KDV İADESİNDE ALT SINIR 2021-07452,1 KBS2106- 2021 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ 2021-06282,3 KBS2105- 2021 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 2021_05333,5 KBS2104- GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2021 2021_04297,1 KBS2103- e-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNDE SAKLANMASI HK 2021_03303,9 KBS2102- ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2021 2021_02382,2 KBS2101-ASGARİ ÜCRET 2021 2021_01312,9 KB

2020

S2065-KORONAVİRÜS NEDENİYLE SÜRELERİ UZATILAN VERGİ UYGULAMALARI HK 2020_65411,6 KBS2064-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARINDA SÜRE UZATIMI HK 2020_64364,1 KBS2063-REESKONT VE AVANSLARDA UYGULANACAK FAİZ ORANLARI 2020_63276,4 KBS2062-TİCARİ DEFTERLER HK 2020_62297,2 KBS2061- 2020 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2020_61279,9 KBS2060- 7256 KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMAYA TABİ DİĞER BORÇLAR 2020_60384,9 KBS2059- BAĞKUR PRİM BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHYASI HK 2020_59287,0 KBS2058- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN PRİM VE CEZALARIN 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇ YAPILANDIRILMASI HK 2020_58447,8 KBS2057- VERGİ VE CEZALARIN 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇ YAPILANDIRILMASI HK 2020_57437,5 KBS2056- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE YENİ BAŞVURU HK 2020_56372,1 KBS2055- 2020 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2020_55295,1 KBS2054-KVKK KAPSAMINDA VERBİS BİLDİRİMLERİ HK 2020_54492,2 KBS2053-SPORCULARA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİNDE VERGİLENDİRME 2020_53315,0 KBS2052-SANAT VE BİLİMSEL ESER KAZANÇLARINDA İSTİSNA VE VERGİLENDİRME 2020_52358,4 KBS2051- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI 2020_51286,3 KBS2050- NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇEN İŞVERENLERE SGK PRİM DESTEĞİ 2020_50453,2 KBS2049-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ EYLÜL EKİM 2020_49377,9 KBS2048- MUHSGK UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 2020_48413,8 KBS2047- AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLULUKLARI 2020_47305,1 KBS2046-BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARININ VERGİ MATRAHINDA İNDİRİLMESİ 2020_46441,5 KBS2045-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DUYURULARI HK 2020_45498,7 KBS2044-YEME İÇME KONAKLAMA VE DİĞER HİZMETLERDE KDV ORAN İNDİRİMİ 2020_44386,6 KBS2043-KİRALAMALARDA VERGİ İNDİRİMLERİ 2020_43383,5 KBS2042-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ AĞUSTOS 2020_42377,2 KBS2041-VERGİDE MÜCBİR SEBEP HALİ SONLANDI 2020_41395,0 KBS2040- 2020 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2020_40293,8 KBS2039- KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTTI 2020_39290,7 KBS2038-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2020_38376,4 KBS2037-VARLIK BARIŞI VE VERBİS BİLDİRİMLERİ İÇİN SON GÜN 30 06 2020 2020_37308,1 KBS2036-01 07 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK YÜKÜMLÜLÜKLER 2020_36445,9 KBS2035-REESKONT VE AVANSLARDA UYGULANACAK FAİZ ORANLARI 2020_35319,2 KBS2034- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2020_34745,6 KBS2033-MAYIS 2020 BİLDİRİMLERİ 2020_33219,3 KBS2032- GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI 2020 BİRİNCİ DÖNEM 2020_32465,6 KBS2031- 2020 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2020_31290,2 KBS2030- ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN İŞÇİYE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2020_30323,8 KBS2029-2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRELERİ HK 2020_29763,9 KBS2028-SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASINDA KDV BEYAN VE ÖDEME İLE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2020_28480,4 KBS2027- NİSAN AYI BİLGİLENDİRMELERİ HK 2020_27466,9 KBS2026-MÜCBİR SEBEP HALİNDE KDV TEVKİFATI 2020_26315,9 KBS2025-YENİ TİP KORONAVİRÜS (Covid-19) KAPSAMINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2020_25888,5 KBS2024-KORONAVİRÜS SEBEBİYLE BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ UZATILAN BEYANNAMELER 2020_24302,2 KBS2023-GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANI HK 2020_236,5 MBS2022-ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI 2020_22349,6 KBS2021-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2020_21242,2 KBS2020-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESINDE BOLGESEL ERTELEME 2020_20194,5 KBS2019-2019 YIL SONU DÖVİZ KURLARI 2020_19440,1 KBS2018- ÜCRET GİZLİLİĞİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ HK 2020_18203,8 KBS2017- KDV ORANINDA İNDİRİME GİDİLEN BAZI MAMUL TESLİMLERİ 2020_17206,5 KBS2016- TİCARİ ALIŞ VERİŞLERDE GEÇ ÖDEME FAİZ ORANI BELİRLENDİ 2020_16221,5 KBS2015-İHRACAT BEDELLERİNİN BANKAYA SATILMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI 2020_15216,9 KBS2014-YILSONU CALISMASI(KAPANIŞ VE 2020 AÇILIŞ KAYITLARI) 2020_14293,3 KBS2013-OCAK 2020 HATIRLATMALARI 2020_13195,8 KBS2012- 01 01 2020 TARIHINDEN ITIBAREN ISCILERE ODENECEK KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020_12196,6 KBS2011- 2020 YILI İNDİRİMLİ KDV İADESİNDE ALT SINIR 2020_11265,6 KBS2010- 2020 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 2020_10234,2 KBS2009- 2020 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2020_10206,4 KBS2008- 2020 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2020_08201,3 KBS2007- 2020 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 2020_07210,7 KBS2006- 2020 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2020_06277,6 KBS2005- 2020 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ 2020_05193,9 KBS2004- 2020 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 2020_04204,0 KBS2003- GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2020 2020_03202,3 KBS2002- ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2020 2020_02259,5 KBS2001-ASGARİ ÜCRET 2020 2020_01217,7 KB

2019

S1958-SÜRE UZATIMI GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜK BİLDİRİM VE İSTİSNALAR 2019_58207,5 KBS1957-GECİKME ZAMMI VE FAİZ ORANLARINDA İNDİRİME GİDİLDİ 2019_57205,6 KBS1956-REESKONT VE AVANSLARDA UYGULANACAK FAİZ ORANLARI 2019_56215,4 KBS1955-İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN DÜZENLENECEK 5 000TL VE 30 000TL AŞAN e-ARŞİV FATURALAR HK 2019_55286,5 KBS1954-VERGİ ÖDEMELERİ KAMU BANKALARI ARACILIĞI İLE YAPILABİLECEK HK 2019_54258,7 KBS1953-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HK 2019_53271,8 KBS1952-GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2019_52236,8 KBS1951-KONAKLAMA VERGİSİ HK 2019_51198,9 KBS1950-DİJİTAL HİZMET VERGİSİ HK 2019_50223,9 KBS1949-KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BİLDİRİMLER HK 2019_49210,7 KBS1948-TİCARİ DEFTERLER HK 2019_48204,9 KBS1947- 2019 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2019_47192,5 KBS1946- GİB TARAFINDAN YAYIMLANAN e BELGE VE e DEFTER YÜKÜMLÜLÜK TARİHLERİ 2019_46588,7 KBS1945- ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI 2019_45349,3 KBS1944- TURİZM PAYI VERGİSİ HK 2019_44385,6 KBS1943- İHRACATÇILARA VERİLECEK YEŞİL PASAPORT HK 2019_43218,6 KBS1942- ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK BELGELER e-BELGE UYGUMASI 2019_42338,9 KBS1941- 2019 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2019_41200,0 KBS1940-REESKONT VE AVANS İŞL UYGULANACAK ORANLAR 2019_40215,8 KBS1939-GECİKME ZAMMI VE FAİZ ORANLARINDA İNDİRİME GİDİLDİ 2019_39202,0 KBS1938- BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE UYGULANAN KDV ORANI HK 2019_38223,7 KBS1937- İSTANBUL DA BEYAN SÜRESİ UZATIMI HK 2019_37176,9 KBS1936- 2019 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2019_36200,8 KBS1935- MALİ TATİLDE SGK BİLDİRİMLERİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR 2019_35317,1 KBS1934- MALİ TATİL BİLGİLENDİRMESİ K 2019_34206,5 KBS1933-GECİKME ZAMMI ORANI ARTIRILDI 2019_33202,3 KBS1932- 2019 IKINCI DONEMDE UYG KIDEM TAZM TAVANI 2019_32201,4 KBS1931- DÖVİZ ALIMLARINDA VERGİ 2019_31191,6 KBS1930- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2019_30420,6 KBS1929-MAYIS 2019 BİLDİRİMLERİ 2019_29157,7 KBS1928- 2019 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2019_28200,9 KBS1927- NİSAN AYI BİLGİLENDİRMELERİ HK 2019_27280,5 KBS1926-İŞVERENLERE YÖNELİK SGK PRİM DESTEKLERİ 2019_26455,7 KBS1925-BEYAN SÜRESİ UZATILAN BEYANNAMELER 2019_25296,8 KBS1924-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2019_24177,0 KBS1923-İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN SÜRE UZATILDI 2019_23208,6 KBS1922-KDV MEVZUATINDA MÜKELLEF LEHİNE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 2019_22260,4 KBS1921-OCAK 2019 YILI BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK 2019_21198,0 KBS1920-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BES DUYURUSU 2019_20199,3 KBS1919-2018 YIL SONU KURLARI 2019_19439,9 KBS1918- TİCARİ ALIŞ VERİŞLERDE GEÇ ÖDEME FAİZ ORANI BELİRLENDİ 2019_18221,2 KBS1917- 01 01 2019 TARIHINDEN ITIBAREN ISCILERE ODENECEK KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2019_17196,6 KBS1916-YILSONU CALISMASI(KAPANIŞ VE 2019 AÇILIŞ KAYITLARI) 2019_16292,9 KBS1915-OCAK 2019 HATIRLATMASI 2019_15196,0 KBS1914- BİNEK ARAÇ MOTOSİKLET VE BEYAZ EŞYADA ÖTV İNDİRİMİ 2019_14293,3 KBS1913- İNDİRİMLİ ORANDA KDV UYGULAMA SÜRESİ UZATIDI 2019_13278,8 KBS1912-İNDİRİMLİ KDV İADESİNDE ALT SINIR 2019_12265,7 KBS1911- 2019 TAKVİM YILINDA HARÇLAR UYG ARTIŞ ORANI 2019_11196,4 KBS1910- 2019 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2019_10201,0 KBS1909- 2019 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ 2019_09193,9 KBS1908- 2019 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 2019_08211,2 KBS1907-2019 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2019_07206,7 KBS1906- 2019 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2019_06276,7 KBS1905-2019 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 2019_05204,1 KBS1904- 2019 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 2019_04211,1 KBS1903- 2019 TAKVİM DÖNEMİNDE UYG GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2019_03201,7 KBS1902- 2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2019_02259,5 KBS1901-2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET 2019_01218,3 KB

2018

S1873-KÖPRÜLERİ KULLANMASI YASAK OLAN ARAÇLARA DÜZENLENEN CEZALARA AF GETİRİLDİ. 2018_73197,0 KBS1872-VERGİ AFFI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE EK SÜRE GETİRİLDİ 2018_72202,4 KBS1871-GOOGLE VE FACEBOOK VERİLEN REKLAMLARA EK VERGİ GELDİ 2018_71211,0 KBS1870-TİCARİ BELGE VE DEFTERLERDE ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM 2018_70270,0 KBS1869-2019 YILINA İLİŞKİN HATIRLATMALAR 2018_69196,3 KBS1868-TİCARİ DEFTERLER HK 2018_68205,5 KBS1867- 2018 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2018_67258,5 KBS1866- KDV ÖTV VE TAPU HARÇLARINDA GEÇİCİ OLARAK İNDİRİME GİDİLDİ 2018_661.011,3 KBS1865- YAPI KAYIT BELGESİ VE POS CİHAZ SATIŞLARININ BİLDİRİM SÜRELERİNİN UZATILM199,6 KBS1864-BİRLEŞTİRİLMİŞ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYAN SÜRESİNİN ERTELENMESİ HK 2018187,0 KBS1863- 2018 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2018_63210,0 KBS1862-SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASI DÜZENLENME ZORUNLULUĞU HK 2018_62297,2 KBS1861-BİR İŞVERENE BAĞLI DOKTOR VE SAGLIK ÇALIŞANLARININ EMEKLİLİĞİ HK 2018_611,9 MBS1860-GECİKME ZAMMI ORANI ARTIRILDI 2018_60201,4 KBS1859- İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ZORUNLULUĞU HK 2018_59220,1 KBS1858- BAGISLANACAK TESISLERIN INSAASINDA YAPILAN HARCAMALARA KDV ISTISNASI GELD240,3 KBS1857- OTO VE EMLAK ALIM SATIMI YAPANLARA YÖNELİK KDV UYGULAMASI 2018_57252,4 KBS1856- YABANCI HASTALARA VERILEN SAGLIK HIZMETLERINDE KDV ISTISNASI 2018_56251,6 KBS1855- AKTIFE KAYITLI GAYRIMENKULLERIN DEGERLEME VE VERGİLENDİRMESİ 2018_55306,9 KBS1854- 2018 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2018_54201,4 KBS1853- VARLIK BARIŞI 2018_53285,7 KBS1852- EK İSTİHDAMA YÖNELİK TEŞVİKLER 2018_52535,1 KBS1851- 2018 IKINCI DONEMDE UYG KIDEM TAZM TAVANI 2018_51201,3 KBS1850-REESKONT VE AVANS İŞL UYGULANACAK ORANLAR 2018_50215,9 KBS1849- MALİ TATİL HATIRLATMASI HK 2018_49204,8 KBS1848- İMAR BARIŞI 2018_48215,6 KBS1847- ÜCRET VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN VERGİ DÜZENLEMELERİ 2018_47245,7 KBS1846-İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK ENERJİSİNİN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI 2018_46206,0 KBS1845-İŞVERENE SAĞLANAN SGK PRİM DESTEĞİ 2018_45274,3 KBS1844- TEMMUZ 2018 İTİBARİYLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLAN İŞLETMELER297,8 KBS1843-ELEKTRONİK BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLARDA KAĞIT BELGE KULLANIMI HK202,2 KBS1842-YENİ MAKİNA VE CİHAZLARDA AMORTİSMAN SÜRESİ KISALDI 2018_42208,9 KBS1841-KULLANIM ÖMRÜ SONA EREN ATİK 'LERİN KDV DURUMU 2018_41266,1 KBS1840-IMHA EDİLECEK MALLARIN KAYITLARDAN CIKARILMASI HK 2018_40296,0 KBS1839-YENİ MAKİNA ALIMINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 2018_39290,0 KBS1838-BAGIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER 2018_382,0 MBS1837-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HK 2018_37191,3 KBS1836- SGK MEVZUATI KAPSAMINDA ÇOK ZOR DURUM TESPİTİ VE ÖDEME KOLAYLIĞI 2018_36370,1 KBS1835-YATIRIM TEŞVİK VE YABANCI YATIRIMCI BİLDİRİM İŞLEMLERİ ELEKTRONİK YAPILAC220,6 KBS1834- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2018_34421,6 KBS1833-ORTAKLAR CH KASA ve STOK KAYITLARININ DÜZELTMESİ 2018_33254,3 KBS1832-MATRAH ARTIRIMI 2018_32275,6 KBS1831-KAMUYA OLAN VADESİ GEÇMİŞ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 2018_31252,1 KBS1830- SGK TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA 2018_30264,9 KBS1829- KDV ve ÖTV YAPILAN İNDİRİMLER 2018_29182,3 KBS1828-KDV İSTİSNA TABİ YENİ MAKİNA VE TEÇHİZATA AİT LİSTE 2018_282,5 MBS1827-KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ 2018_27220,7 KBS1826-MAYIS 2018 BİLDİRİMLERİ 2018_26155,4 KBS1825- 2018 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2018_25201,8 KBS1824- SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ HK 2018_24223,6 KBS1823- E DEFTER VE KURUMLAR BEYANINDA SÜRE UZATIMI HK 2018_23296,0 KBS1822- NİSAN AYI BİLGİLENDİRMELERİ HK 2018_22191,8 KBS1821-7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 2018_21238,5 KBS1820-KDV İSTİSNASINA KONU OLACAK YATIRIMLAR 2018_20232,0 KBS1819-ÜCRETE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 2018_19229,8 KBS1818-VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARINA KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ 2018_18316,9 KBS1817-2017 YILI KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRMESİNDE YENİ DURUM 2018_17168,8 KBS1816-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2018_16178,2 KBS1815-DÖVİZ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ KULLANILAN KREDİLERDE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2177,3 KBS1814- GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI HK 2018_14178,0 KBS1813-2017 YIL SONU KURLARI 2018_13392,4 KBS1812-YILSONU CALISMASI(KAPANIŞ VE 2018 AÇILIŞ KAYITLARI) 2018_12292,6 KBS1811-OCAK 2018 HATIRLATMASI 2018_11195,2 KBS1810- 2018 YILI İLK ALTI AYINDA UYG KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2018_06196,5 KBS1809- 2018 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HK 2018_09272,5 KBS1808- 2018 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ HK 2018_08211,6 KBS1807- 2018 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ HK 2018_07194,3 KBS1806- 2018 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ HK 2018_06206,8 KBS1805- 2018 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 2018_05204,1 KBS1804- 2018 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2018_04201,2 KBS1803- 2018 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR HK 2018_03209,8 KBS1802- 2018 YILINDA UYG ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2018_02259,8 KBS1801-2018 YILINDA UYG ASGARİ ÜCRET 2018_01218,3 KB

2017

S1756-2018 TAKVİM DÖNEMİNDE UYG GELİR VERGİSİ TARİFESİ HK 2017_56203,7 KBS1755-MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HK 2017_55189,0 KBS1754-SGK İŞLEM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ HK 2017_54203,5 KBS1753-VERGİ MÜKELLEFLERİNE VERGİ İADESİ 2017_53300,3 KBS1752-ELEKTRONİK IRSALIYE SMM MUSTASİL MKB 2017_51221,5 KBS1751-SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE DEFTER BEYAN 2017_51239,2 KBS1750-MALİYE BAKANLIĞI TEBLIGAT UYGULAMASI HK 2017_50221,2 KBS1749-2018 YILINA İLİŞKİN HATIRLATMALAR 2017_49196,2 KBS1748-TİCARİ DEFTERLER HK 2017_48205,2 KBS1747- 2017 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2017_47189,8 KBS1746- NET ÜCRET 1.404,60 TL DEN AZ OLAMAYACAK 2017_46200,5 KBS1745- TORBA KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER 2017_45208,1 KBS1744- 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2017_44199,2 KBS1743-YURT DISI SERBEST MESLEK ÖDEMELERİNDE VERGİLENDİRME 2017_43266,8 KBS1742-YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HK 2017_42308,3 KBS1741-IS KANUNU KAPSAMINDA CALISMA DÜZENI 2017_41273,2 KBS1740-İZAHA DAVET 2017_40222,4 KBS1739-EK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN TEŞVİKLERİ ESNETİLDİ 2017_39194,2 KBS1738- 2017 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2017_38200,0 KBS1737- SANAYI SICILI KANUNU HK 2017_37196,0 KBS1736- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HK 2017_36236,7 KBS1735- 2017 IKINCI DONEMDE UYG KIDEM TAZM TAVANI 2017_35200,2 KBS1734- MALİ TATİL HATIRLATMASI HK 2017_34202,5 KBS1733- VARLIK BARIŞI VE BORÇ YAPILANDIRMANIN SON GÜNLERİ 2017_33192,9 KBS1732- KİRA İŞLEMLERİNDE BANKA ARACI KURUM KULLANMA ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ 20195,0 KBS1731- SGK OLAN VADESİ GEÇMİŞ YENİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 2017_31309,9 KBS1730-KAMUYA OLAN VADESİ GEÇMİŞ YENİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 2017_30337,8 KBS1729- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2017_29357,8 KBS1728-ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN SENDİKALI İŞYERLERİNDE UYGULAMASI 2017_28277,5 KBS1727-MAYIS 2017 BİLDİRİMLERİ 2017_27159,8 KBS1726- YABANCILARA KONUT İŞYERİ TESLİM İSTİSNASI HK 2017_26233,9 KBS1725- 2017 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2017_25199,4 KBS1724- E DEFTER VE KURUMLAR BEYANINDA SÜRE UZATIMI HK 2017_24188,6 KBS1723- NİSAN AYI BİLGİLENDİRMELERİ HK 2017_23190,7 KBS1722- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ EK8 EŞLEŞTİRME BİLDİRİM SÜRESİ UZATIL176,2 KBS1721-MART AYINDA YAPILAN VERGİ BEYANLARININ SÜRESİ UZATILDI 2017_21179,8 KBS1720-EK İSTİHDAMDA MUHTASAR VE SGK BİLDİRGELERİN HAZIRLANMASI HK 2017_20201,7 KBS1719-TAPU HARCI ORANINDA İNDİRİM VE KKDF DEĞİŞİKLİK HK 2017_19174,4 KBS1718-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2017_18176,7 KBS1717-SGK VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ MUHTASAR İLE BEYAN EDİLECEK 2017548,7 KBS1716-ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILDI 2017_16272,0 KBS1715-DOKTOR HİZMETLERİNE İLİŞKİN KDV TEVKİFATI KALDIRILDI 2017_15203,0 KBS1714-EK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE BÜYÜK TEŞVİKLER GELDİ 2017_14215,0 KBS1713-2016 YIL SONU KURLARI 2017_13441,7 KBS1712-KDV MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK 2017_12255,2 KBS1711-SGK PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİ HK 2017_11229,9 KBS1710-KAMUYA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI 2017_10226,1 KBS1709-YILSONU CALISMASI(KAPANIŞ VE 2017 AÇILIŞ KAYITLARI) 2017_09292,7 KBS1708-OCAK 2017 HATIRLATMASI 2017_08206,1 KBS1707-REESKONT VE AVANS İŞL UYG ORAN YENİDEN BELİRLENDİ 2017_07214,6 KBS1706- TİCARİ ALIŞ VERİŞLERDE GEÇ ÖDEME FAİZ ORANI BELİRLENDİ 2017_06220,1 KBS1705- 2017 YILI İLK ALTI AYINDA UYG KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2017_05196,3 KBS1704- 2017 YILINDA UYG ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2017_04260,1 KBS1703-2017 YILINDA UYG ASGARİ ÜCRET 2017_03218,4 KBS1702- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLAN İŞLETMELER HK 2017_02234,9 KBS1701 2017 TAKVİM DÖNEMİNDE UYG GELİR VERGİSİ TARİFESİ HK 2017_01199,7 KB

2016

S1648-2017 TAKVİM YILINDA HARÇLAR VE EMLAK VERGİSİNDE UYG ARTIŞ ORANI 2016_48199,6 KBS1647-2017 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2016_47201,4 KBS1646-2017 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ HADLERİ HK 2016_46194,8 KBS1645-2017 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR HK 2016_45210,8 KBS1644-2017 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER HK 2016_44203,9 KBS1643-2017 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HK 2016_43245,0 KBS1642-2017 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ HK 2016_42207,0 KBS1641-2017 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ HK 2016_41210,3 KBS1640-E FATURA SİSTEMİ KULL. İHRACATÇILAR HK 2016_40199,1 KBS1639-2017 YILINA İLİŞKİN HATIRLATMALAR 2016_39190,6 KBS1638-TİCARİ DEFTERLER HK 2016_38327,0 KBS1637- 2016 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2016_37189,5 KBS1636- SGK TAVAN ÜCRET PRİMLERİ ARTTI 2016_36229,2 KBS1635- KDV ORANLARI HK 2016_35229,4 KBS1634- 2016 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2016_34199,1 KBS1633- ÇALIŞANLARA ÖDENECEK NET ASGARİ ÜCRET 1.300,99TL DİR HK 2016_33227,2 KBS1632- İŞÇİLERDEN KESİLECEK BİREYSEL EMEKLİLİK TUTARLARI HK 2016_32223,8 KBS1631- SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YAPILAN DEG HK 2016_31227,0 KBS1630- SON DONEMDE VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEG HK 2016_30253,2 KBS1629-KAMUYA OLAN VADESİ GEÇMİŞ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HK 2016_29251,6 KBS1628-VARLIK BARIŞI HK 2016_28217,6 KBS1627-ORTAKLAR CH KASA STOK KAYITLARININ DÜZELTMESİ HK 2016_27245,3 KBS1626-MATRAH ARTIRIMI HK 2016_26272,3 KBS1625-YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 2016_25268,6 KBS1624- 2015 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2016_24199,7 KBS1623- 2016 IKINCI ALTI AYLIKDA UYG KIDEM TAZM TAVANI 2016_23199,7 KBS1622- MALİ TATİL HATIRLATMASI HK 2016_22208,6 KBS1621-IS SAGLIGI VE GUVENLIGININ 01.07.2016 UYG 2016_21405,5 KBS1620- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2016_20357,8 KBS1619-5 VE UZERI CALISTIRILAN PERS UCR BANKADAN ODENECEKTIR 2016_19227,3 KBS1618-MAYIS 2016 BİLDİRİMLERİ 2016_18180,9 KBS1617- 2015 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2016_17199,3 KBS1616- E DEFTER VE KURUMLAR BEYANINDA SÜRE UZATIMI HK 2016_16181,7 KBS1615- MEVZUAT VE NİSAN AYI BİLGİLENDİRMELERİ HK 2016_15190,5 KBS1614-ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN UYGULAMASI 2016_14388,5 KBS1613-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2016_13176,7 KBS1612- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HK 2016_121,3 MBS1611- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU 2016_11422,0 KBS1610-2015 YIL SONU KURLARI 2016_10394,0 KBS1609- 2015 DÖRDÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2016_09199,0 KBS1608- 2016 YILINDA UYG ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2016_08260,1 KBS1607-2016 YILINDA UYG ASGARİ ÜCRET 16_07217,7 KBS1606-YILSONU CALISMASI(KAPANIŞ VE 2016 AÇILIŞ KAYITLARI) 2016_06292,7 KBS1605-OCAK 2016 HATIRLATMASI 2016_05206,0 KBS1604- 2016 YILI İLK ALTI AYINDA UYG KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2016_04196,2 KBS1603- TİCARİ ALIŞ VERİŞLERDE GEÇ ÖDEME FAİZ ORANI BELİRLENDİ 2016_03219,4 KBS1602-KDV KANUNUNDA VE ORANLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2016_02203,3 KBS1601-KV VE GV KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2016_01.doc200,6 KB

2015

S1535 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ TEMİNİ 2015_35201,9 KBS1534 ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASI 2015_34202,2 KBS1533 MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİM YAPACAK SEKTÖRLER 2015_33195,8 KBS1532 SÜRELER YÖNÜNDEN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 2015_32218,9 KBS1531 2016 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2015_31195,1 KBS1530 2015 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2015_30206,8 KBS1529 2016 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2015_29201,4 KBS1528 2016 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2015_28245,3 KBS1527 2016 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 2015_27210,6 KBS1526 2016 TAKVİM DÖNEMİNDE UYG GELİR VERGİSİ TARİFESİ HK 2015_26201,3 KBS1525 2016 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 215_25211,1 KBS1524 2016 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 2015_24203,8 KBS1523-NAKİT İŞLEMLER 7.000TL İLE SINIRLANDI HK 2015 23352,6 KBS1522-TİCARİ DEFTERLER HK 2015 22320,3 KBS1521- 2015 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2015_21193,8 KBS1520- 2015 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2015_20194,8 KBS1519- ELEKTRONİK TEBLİGAT HK 2015_19122,6 KBS1518- 2015 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2015_1879,7 KBS1517- E-DEFTER VE E-FATURA KULLANIMI HK 2015_17123,1 KBS1516- MALİ TATİL HATIRLATMASI HK 2015_1678,5 KBS1515-TEMMUZ 2015 HATIRLATMALARI 2015_15131,2 KBS1514- HAZİRAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2015_14250,6 KBS1513-MAYIS 2015 BİLDİRİMLERİ 2015_1399,9 KBS1512- 2015 MAYIS VE SONRASI UYG ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2015_12178,8 KBS1511- 2015 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2015_1179,6 KBS1510-6445 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAP DEĞ HK 2015_10300,0 KBS1509-6445 SAYILI KANUNLA GVK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK 2015_0996,2 KBS1508-KURUMLAR VE MART AYI BEYANNAMELERİ HK 2015_08323,9 KBS1507-MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI 2015_0796,2 KBS1506-E BEYANNAME VE E BİLDİRGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2015_06124,7 KBS1505-2014 YIL SONU KURLARI 2015_05173,0 KBS1504- TİCARİ ALIŞ VERİŞLERDE GEÇ ÖDEME FAİZ ORANI BELİRLENDİ 2015_04130,4 KBS1503- 2015 İLK ALTI AYINDA UYG KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2015_0379,7 KBS1502-YILSONU CALISMASI(KAPANIŞ VE 2015 AÇILIŞ KAYITLARI) 2015_02699,4 KBS1501-OCAK 2015 HATIRLATMASI 2015_0179,7 KB

2014

S1445- 2015 YILINDA UYG ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2014_45179,5 KBS1444-2015 YILINDA UYG ASGARİ ÜCRET 14_4489,8 KBS1443-2015 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 14_4385,1 KBS1441-2015 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 14_4183,4 KBS1440-2015 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 14_4078,1 KBS1439-2015 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 14_39147,8 KBS1438-2015 YILINDA VUK DEĞİŞEN HADLER VE CEZALAR 14_3883,2 KBS1437-2015 YILINDA GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 14_37122,8 KBS1436-2015 TAKVİM DÖNEMİNDE UYG GELİR VERGİSİ TARİFESİ HK 2014_3679,5 KBS1435-REESKONT VE AVANS İŞL UYG ORAN YENİDEN BELİRLENDİ 2014_35102,3 KBS1434- 2014 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2014_3478,7 KBS1433-TİCARİ DEFTERLER HK 2014 33122,1 KBS1432- ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN BAĞKUR 4B HK 2014_3278,1 KBS1431- E-DEFTER KULLANIMI HK 2014_31168,1 KBS1430- 2014 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2014_3079,6 KBS1429- TORBA YASA İLE GETİRİLEN KASA VE ORT CH AFFI 2014_29218,2 KBS1428- VADESİ GEÇMİŞ VERGİ SGK PRİMİ AİDAT VB BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI GETİRİLDİ225,1 KBS1427- MUHTASAR BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ HK 2014_2778,8 KBS1426- 2014 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2014_2679,7 KBS1425-TEMMUZ 2014 HATIRLATMALARI 2014_25125,9 KBS1424- MALİ TATİL HATIRLATMASI HK 2014_2478,8 KBS1423- İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARIN BİLDİRİMİ 2014_2379,3 KBS1422- KDV UYG TEBLİĞİ KAPS İSTİSNA BELGESİ TALEBİ HK 2014_22121,7 KBS1421- KDV UYG TEBLİĞİ KAPSAMINDA KDV BEYANNAMESİ 2014_21144,2 KBS1420-YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ 2014_20263,4 KBS1419- 2014 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2014_1979,4 KBS1418-MAYIS 2014 BİLDİRİMLERİ 2014_18100,0 KBS1417-MESKEN KİRA GELİRLERİNE İSTİSNA UYG TEKRAR DÜŞÜNÜN 2014_1796,0 KBS1416-YILSONU CALISMASI(KAPANIŞ VE 2014 AÇILIŞ KAYITLARI) 2014_16699,4 KBS1415-2013 YIL SONU KURLARI 2014_15172,9 KBS1414-OCAK 2014 HATIRLATMASI 2014_14119,6 KBS1413- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HK 2014_13175,0 KBS1412- 2014 İLK ALTI AYINDA UYG KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2014_1279,6 KBS1411- 2014 YILINDA UYG ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI 2014_11179,0 KBS1410-2014 YILINDA UYG ASGARİ ÜCRET 14_1089,5 KBS1409-2014 YILINDA UYG İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADE SINIRI 14_0975,0 KBS1408-2014 YILINDA UYG ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 14_0883,2 KBS1407-2014 YILINDA UYG VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 14_0776,8 KBS1406-2014 YILINDA UYG MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 14_06134,9 KBS1405-2014 YILINDA UYG DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 14_0584,7 KBS1404-2014 YILINDA UYG DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI 14_0477,7 KBS1403-2014 YILINDA VUK BELİRLENEN CEZALAR VE HADLER 14_0383,0 KBS1402-2014 İÇİN GVK DEĞİŞEN HADLER VE TUTARLAR 14_02122,5 KBS1401-2014 TAKVİM YILINDA UYG GELİR VERGİSİ TARİFESİ 14_0179,3 KB

2013

S1346-E-FATURA KULLANIMINDA BELİRLENEN SÜRELER 2013_46223,1 KBS1345-REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYG ORAN YENİDEN BELİRLENDİ 2013_45102,2 KBS1344- 2013 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2013_4478,7 KBS1343-TİCARİ DEFTERLER HK 2013 43122,0 KBS1342- TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 2013 42149,1 KBS1341- EYLÜL BORDROLARINDA SGK PRİM ORAN DEĞİŞİKLİĞİ HK 2013 4184,0 KBS1340- 2013 ÜCÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2013_4079,6 KBS1339- SS İŞLEM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞİ HK 2013 39129,5 KBS1338- 2013 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI 2013 3892,5 KBS1337- E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI HK 2013_37174,6 KBS1336- 2013 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2013_3679,5 KBS1335-TEMMUZ 2013 HATIRLATMALARI 2013_35129,6 KBS1334- MALİ TATİL HATIRLATMASI HK 2013_3478,2 KBS1333-POZ CİHAZI KULL VE TTK UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMI 2013_33110,0 KBS1332-REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYG ORAN YENİDEN BELİRLENDİ 2013_32102,3 KBS1331-SEYYAR EFT POS CİHAZI KULL HK 2013_31109,5 KBS1330-TTK KAPSAMINDA HAZİRAN 2013 BİLDİRİMLERİ 2013_3094,1 KBS1329- MAYIS 2013 BİLDİRİMLERİ 2013_29100,0 KBS1328- 2013 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2013_2879,6 KBS1327- TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMU HK 2013_27126,2 KBS1326- İSTİRAHAT RAPORLARININ BİLDİRİMİ VE SGK PRİM HS 2013_2678,1 KBS1325- TİCARİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ 2013_2577,2 KBS1323- YILSONU ÇALIŞMASI KAPANIŞ VE 2013 AÇILIŞ İŞLEMLERİ 2013_23699,4 KBS1323 ELEKTRONİK TEBLİGAT HK 2013_2378,1 KBS1322 2012 YIL SONU KURLARI 2013_2285,0 KBS1321-OCAK 2013 HATIRLATMASI 2013_2170,1 KBS1321 EK-OCAK 2013 HATIRLATMASI 2013_21 EK65,6 KBS1320- ÖZEL SİGORTA PRİMLERİNİN ÜCRET BORDROSUNDAKİ YENİ DURUMU 2013_2088,3 KBS1319- TİCARİ ALIŞ VERİŞLERDE GEÇ ÖDEME FAİZ ORANI BELİRLENDİ 2013_1977,6 KBS1318- ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN MALİYETİ 2013_1873,9 KBS1317- 2013 YILINDA UYGULANACAK AGİ TUTARLARI 2013_1775,3 KBS1316- 2013 İLK ALTI AYINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2013_1669,6 KBS1315- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HK 2013_1573,5 KBS1314- SAĞLIK VE EĞİTİM GELİRLERİNDE KV İSTİSNASI HK 2013_1483,6 KBS1313- GİRİŞİM SERMAYESİ FONU KV İNDİRİMİ 2013_1377,8 KBS1312- İNDİRİMLİ ORANLI MAL TESLİMLERİNDE KDV İADE SINIRI 2013_1265,5 KBS1311- KONUT TESLİMİNDE UYGULUNAN KDV ORANI ARTIRILDI 2013_1172,0 KBS1310- MEVDUAT FAİZ GELİRLERİNE UYGUNAN STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ 271,9 KBS1309- 2013 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI 2013_0968,7 KBS1308- 2013 TAKVİM YILINDA HARÇLAR VE EMLAK VERGİSİNDE UYGULANACAK ARTIŞ ORANI 270,8 KBS1307- 2013 TAKVİM DÖNEMİNDE UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 2013_0772,3 KBS1306- 2013 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK VERESAT VE İNTİKAL VERGİSİ 2013_0668,0 KBS1305- 2013 TAKVİM DÖNEMİNDE UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI 201384,3 KBS1304- 2013 TAKVİM YILNDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2013_0472,3 KBS1303- 2013 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK V.U.K. TABİ HAD VE TUTARLAR 2013_0371,5 KBS1302- 2013 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK G.V.K. TABİ HAD VE TUTARLAR 2013_0273,9 KBS1301- 2013 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2013_0169,8 KB

2012

S1231- 2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET 2012_3177,3 KBS1230- REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORAN YENİDEN BELİRLENDİ 2012_3066,6 KBS1229EK2- TİCARİ DEFTERLERİ TASDİKLERİNE ÖNEMLİ EK DUYURU2012_29EK268,4 KBS1229EK- TİCARİ DEFTERLERİ TASDİKLERİNE ÖNEMLİ EK DUYURU2012_29EK69,2 KBS1229- 2013 TAKVİM DÖN KULL TİCARİ DEFT TASDİK ETTİRMEYİ UNUTMAYIN 2012_2969,1 KBS1228- 2012 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2012_2867,5 KBS1227- EYLUL 2012 DÖNEMİ KDV VE B FORMLARININ SÜRESİ UZATILDI 2012_2775,3 KBS1226- 2012 ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI HK 2012_2669,5 KBS1225- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA E POSTA ADRES BİLDİRİMİ HK 2012_2568,3 KBS1223- FORM BA VE BS BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ. 2012_2371,3 KBS1222- KIDEM VE IHBAR TAZMİNATLARI BANKA ARACILIGI ILE ODENECEKTİR 2012_2267,6 KBS1221- TEMMUZ 2012 DÖNEMİ MUHTASAR VE KDV BEYAN SÜRESİ UZATILDI 2012_2174,0 KBS1220-2012 İKİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI HK 2012_20835,5 KBS1219-TEMMUZ 2012 HATIRLATMALARI 2012_1978,7 KBS1218- MALİ TATİL HATIRLATMASI HK 2012_1868,9 KBS1217-VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ 2012_1778,6 KBS1216-REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI HK 2012_1666,8 KBS1215-2012 YILINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİDEN BELİRLENDİ 2012_1573,6 KBS1214- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HK 2012_1473,5 KBS1213- MUHTASAR BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ 2012_1373,2 KBS1212- 2012 BİRİNCİ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ VE DÖVİZ KURLARI 2012_1269,3 KBS1211- KDV TEVKİFAT UYGULAMASI TAMAMEN YENİLENDİ 2012_11119,4 KBS1210- SOSYAL SİGORTA İŞLEM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞİ HK 2012_1074,3 KBS1209- MUKELLEF BILGILERI BILDIRIMI HK 2012_0970,8 KBS120865,8 KBS120791,1 KBS120669,4 KBS120585,8 KBS1204143,9 KBS120368,1 KBS120275,3 KBS120168,4 KB
Yordam Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. © 2018. Tüm Hakları Saklıdır.